НОИ: Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 12 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата.

Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. (Чл.48а на КСО)

Изискването за 12 месеца осигурителен стаж се отнася за лицата, за които отпускът поради бременност и раждане е започнал след 31.12.2008 г.

Осигурената за общо заболяване и майчинство майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането.(чл. 50, ал. 1 на КСО)

Решение за заварените случаи (§ 22к от ПЗР на КСО):
Майките (осиновителите), за които срокът на обезщетението не е изтекъл до 1 януари 2009 г. имат право на обезщетение за бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни.
Майките (осиновителите), за които срокът на обезщетението по чл.50 е изтекъл до 1 януари 2009 г., но от започването му не са изтекли 410 календарни дни, имат право на обезщетение за бременност и раждане за остатъка до края на този период.
Когато срокът за бременност и раждане в размер на 315 дни не е изтекъл към 2 януари 2009 г. парично обезщетение за остатъка до 410 дни се изплаща само, ако майката ползва остатъка от отпуска до 410 дни въз основа на подадено от нея заявление в предприятието по реда на НРВПО. За получаването на обезщетението се подава ново заявление –декларация За този период майката не може да ползва отпуск за отглеждане на детето и да получава обезщетения по чл. 53 или чл. 54 (ако работи и не ползва отпуска). Информацията е от НОИ.

* * *

Бременност, раждане, кърмене, лекциите за бъдещи и настоящи майки през февруари 2009
НОИ – осигуряване, бременност и майчинство