Започна мащабната кампания в подкрепа на приемната грижа „Приеми дете. Създай бъдеще“. Тя се осъществява в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, Национална мрежа за децата, Български дарителски форум, Държавна агенция за закрила на детето и M-tel.

От началото на януари 2012 година желаещите да станат приемни родители вече могат да подават своите заявления в дирекция „Социално подпомагане“ в съответното населено място. Първите сто семейства, които заявят желание да приемат в дома си дете, лишено от родителски грижи, бъдат одобрени и в дома им бъде настанено дете, ще получават допълнително финансова помощ от Мобилтел. Подкрепата ще бъде в размер на 100 лева месечно в продължение на една година, които да покриват част от техните разходи. За пожелалите да се погрижат за отглеждането на дете с увреждане или приемат братчета и сестричета, подкрепата ще бъде удвоена.

Приемната грижа е възможност за децата, лишени от грижите на собствените си родители, да израснат в семейна среда, да установят емоционална връзка с приемните си родители, да усвоят социални модели на поведение и да развият своя потенциал за независим живот. Развитието на „социалната услуга“, като алтернатива на институционалното отглеждане на деца, е изключително важен елемент от реформата на настоящата система.

Проектът „Приеми дете. Създай бъдеще“ ще подкрепи приетия от правителството План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“. Той цели затварянето на 137 социални домове за деца в следващите 15 години и предотвратяване на изоставянето на деца в подобни институции. В тази връзка инициативата на мобилния оператор е навременен отговор и на нуждата от приемни родители, която се очаква да възникне след влизането в сила през 2013 г. забрана за изоставяне на бебета от 0 до 3 г. в домове.

Инициативата ще включва и информационна кампания в цялата страна през 2012 година, с която да се популяризира социалната услуга и възможностите за нейната успешна реализация.

Посланик на добра воля на „Приеми дете. Създай бъдеще“ са мъниците от детска формация „Бон-Бон“, които посвещават на благородната инициатива своята нова песен „Химн на децата“.

Кой може да стане приемен родител?
За приемни родители могат да кандидатстват цели семейства или отделни хора, навършили пълнолетие. Полът, възрастта (след навършване на пълнолетие), местоживеенето и местоработата не са от значение. За кандидатстване не могат да бъдат допускани хора, които са били осъждани, имат зависимост от алкохол или наркотици или имат сериозни здравословни проблеми.

Къде се кандидатства за приемен родител?
Заявления за кандидатстване за приемен родител се подават в дирекция „Социално подпомагане“ в съответното населено място/регион. Адресите на дирекциите в цялата страна са публикувани на интернет страницата на Агенция за социално подпомагане: http://www.asp.government.bg

Как се става приемен родител?
За да бъде одобрен някой за приемен родител, е необходимо да премине през процедура на кандидатстване и обучение. Тя включва следните стъпки:

  • Подаване на заявление за кандидатстване за приемен родител в най-близката дирекция „Социално подпомагане“;
  • Оценка на кандидатите – няколко предварителни срещи, включително посещение в дома на кандидати, за да бъдат оценени условията и безопасността там, както и получаване на писмена препоръка от поне двама души;
  • Обучение – кандидатите преминават през специално обучение за приемни родители, което има за цел да ги подготви възможно най-добре за грижата за децата;
  • Финален доклад – след приключване на обучението социалният работник, който е водил, изготвя доклад за представянето на кандидатите. На този етап те могат да се запознаят с него и да дадат възражения, ако е необходимо;
  • Докладът се представя пред Комисията за детето, която дава препоръка на директора на дирекция „Социално подпомагане“ за одобряване или неодобряване на кандидатите. Той от своя страна издава заповед за утвърждаване или неутвърждаване на кандидатите;
  • Одобрените кандидати се вписват в регистъра на приемните семейства към дирекция „Социално подпомагане“;
  • Неодобрените кандидати имат право да обжалват пред директора на дирекция „Социално подпомагане“;

Могат ли кандидатите да се откажат от желанието си да станат приемни родители?
Да, кандидатите могат да заявят отказ от желанието си да станат приемни родители на всеки етап от процеса по кандидатстване и обучение.

Прочетете още: