Как да постигнем големите житейски цели с малки ежемесечни инвестиции

30.06.2024г. / 13 00ч.
Аз жената

Препоръчан материал от партньор на az-jenata.bg

Снимка: Елана.

Снимка: Елана.

В днешния забързан свят осигуряването на стабилно финансово бъдеще е по-важно от всякога. За мнозина това включва поставяне и постигане на значими житейски цели като осигуряване на образование за децата, осигуряване на ранна пенсия и закупуване на дом, например. Един ефективен и удобен начин за постигане на тези цели е чрез инвестиционен план  във взаимен фонд.

През целия юни, всички инвестиционни планове на ЕЛАНА са с 0% встъпителна такса. Виж повече тук.

Удобства и ползи от инвестиционните планове за взаимен фонд:

Диверсификация: Едно от основните предимства на инвестиционните планове е диверсификацията. Взаимният фонд инвестира в портфейл в различни активи, този инструмент намалява риска и увеличава потенциала за стабилна възвръщаемост.

Професионално управление: Взаимните фондове се управляват от професионални портфолио мениджъри, които имат опит и ресурси за вземане на информирани инвестиционни решения.

Гъвкавост: Инвестиционните планове на ЕЛАНА предлагат възможност за пропускане на до 3 вноски без да бъде прекъснат планът, както и възможност за замразяване в период до една година при трудности.

Достъпност: Инвестиционните планове във взаимни фондове предлагат гъвкавост по отношение на сумите за месечни вноски. Това прави инструмента достъпен за всеки бюджет.

1. Образование за вашите деца

Една от най-належащите грижи за родителите е да осигурят на децата си качествено образование. Цената на образованието непрекъснато нараства, което прави от съществено значение да започнете да спестявате рано. Инвестиционният план за взаимен фонд позволява на родителите да инвестират в диверсифицирано портфолио, което може да расте с времето.

Пример: Нека си представим семейство, което се стреми да спестява за университетското образование на детето си. Като започнат рано с инвестиционен план, родителите могат да правят редовни вноски, които се във взаимен фонд по избор. С хоризонт от над 18 години, дори скромните месечни вноски могат да нараснат значително поради силата на сложната лихва. Така например инвестиционен план със 100 лева месечна вноска, за 18 години във високорисков фонд като ЕЛАНА Глобален Фонд Акции, би имал потенциал за постигане на 60 556 лв. натрупана сума към края на периода, 38 956 лв., от които биха били възможна доходност.

2. Ранна  пенсия

Ранното пенсиониране е мечта за мнозина, предлагайки свободата да преследвате страстите си, да пътувате или просто да се наслаждавате на повече свободно време. Постигането на тази цел обаче изисква усърдно спестяване и интелигентно инвестиране. Инвестиционните планове за взаимни фондове са отлично средство за изграждане на един допълнителен пенсионен буфер.

Пример: Ако вноските към инвестиционен план с цел ранно пенсиониране започнат достатъчно рано в кариерния ни път, ние бихме имали един наистина дълъг хоризонт, при който дори 200 лв. месечно, вложени в нискорисков инструмент с по-малка потенциална доходност могат да имат огромно значение. Ето един пример с нискорисковия ЕЛАНА Еврофонд - при хоризонт от 25 до 65 годишна възраст, или общо 40 години, нещата изглеждат така - 209 542 лв. натрупана сума, 113 542 лв., от които са постигната потенциална доходност.

3. Закупуване  на жилище

Купуването на жилище често е един от най-значимите финансови ангажименти, които човек може да поеме. Спестяването за авансово плащане и други свързани разходи изисква дисциплиниран подход. Плановете за спестявания на взаимни фондове могат да осигурят структуриран и ефективен начин за достигане на този етап.

Пример: Всяка млада двойка в България, иска да купи свой дом, но често събирането на първоначално изискуемата сума е трудно, особено ако през това време плащаме и наем. Инвестиционният план в един балансиран взаимен фонд, с минимален хоризонт от 5 години, би им помогнал дори с по-малка определена месечна сума всеки месец, да постигнат добри резултати, като инвестират в диверсифицирано портфолио, което расте с времето. И така месечна вноска от 150 лв. на човек, или общо 300 лв. към общ инвестиционен план за нов семеен дом, с 5 години хоризонт в ЕЛАНА Балансиран Евро Фонд би постигнал натрупана сума от 28 047 лв., от които 4 047 с натрупана потенциална доходност.

Само до края на юни всички инвестиционни планове на ЕЛАНА са БЕЗ встъпителна ТАКСА! Виж повече тук.


Предоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорния фонд и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с общия информационен документ на съответния фонд. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“ (www.elana.net), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офисите, осигурени от Управляващото дружество за продажба и обратно изкупване на дялове на фондовете, всеки работен ден в рамките на работното им време. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук. Фондовете са активно управлявани без да следват индекс. ELANA Ned Davis Research Dynamic Strategy не е колективна инвестиционна схема по смисъла на ЗДКИСДПКИ. Инвестирането в дялове на договорния фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта на съответния фонд.