Семейство

Явор Ганчев: Проектът за Закон за детето дава явна възможност за злоупотреби, корупция и престъпления

03.01.2012г. / 13 20ч.
Аз жената
Явор Ганчев: Проектът за Закон за детето дава явна възможност за злоупотреби, корупция и престъпления

В последните няколко месеца полемиката около новия проект за Закон за детето става все по-разгорещена. По тази тема коментирахме с Явор Ганчев, координатор на неформалното сдружение "Гражданска инициатива за семейството".

Кого обединява "Гражданска инициатива за семейството" ?
Гражданската инициатива за семейството е неформално обединение на 13 родителски и други независими НПО и над 500 родители от цялата страна, обединени от обща позиция против проекта за Закон за детето. Родителите са истинският адресат на един такъв закон - и техният глас е именно гласът на гражданското общество относно един толкова важен въпрос като семейството и децата.

Вашето мото е "Закрила и подкрепа за семейството, майчинството, родителите и децата". От кого/ какво има нужда закрила българското семейство?
Според Конституцията, чл Чл. 14. "Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото." а според чл. 47 (1) "Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата." Тези разпоредби трябва да бъдат приложени на практика във всички последващи закони, като се укаже, че семейството има първостепенната отговорност за отглеждането и възпитанието на децата. Това означава не просто набор от права и задължения, а призната и зачетена от държавата отговорност на семейството за всички решения относно отглеждането и възпитанието на децата, и подкрепяща роля на държавата спрямо семейството. Означава също, че децата трябва да се разглеждат като част от, и винаги заедно със семейството и родителите си. В контекста на проекта за Закон за детето, семейството на практика отсъства от него. Ролята на родителите е сведена до изпълнители на задължения по отглеждането на децата по държавен стандарт. Отговорността за децата е възложена на държавата, децата се разглеждат като независими правни субекти извън семейството и правата им се противопоставят на родителите.
Проектозаконът претендира да прилага Конвенцията за правата на детето на ООН. Но като я прилага на парче, пропускайки частите, които касаят семейството (чл. 5 "Държавите - страни по Конвенцията, зачитат отговорностите, правата и задълженията на родителите или в зависимост от случая на членовете на по-голямото семейство или общност, както предвиждат местните обичаи, на законните настойници или на другите лица, отговорни по закон за детето, да осигуряват по начин, съответствуващ на развитието на способностите на детето, подходящи насоки и ръководство в упражняването от него на правата, признати в тази Конвенция."  и чл. 18 "Държавите - страни по Конвенцията, полагат всички усилия за осигуряване признаването на принципа, съгласно който двамата родители носят обща отговорност за отглеждането и развитието на детето.  Родителите или според случая законните настойници носят първостепенна отговорност за отглеждането и развитието на детето.  Висшите интереси на детето са тяхна основна грижа.") той на практика извращава нейния смисъл и дух и се превръща във инструмент против правата на детето, против най-важното му право - правото на семейство.

По какъв начин Вашата организация подкрепя семейството, родителите и децата?
Нашата дейност е насочена към стимулиране на широк обществен дебат, който е напълно отворен и публичен, на първо място за обсъждане на проекта за Закон за детето, и след това за обсъждане на ролята и защитата на семейството и родителите като основен и най-важен фактор за защита на правата на детето. На сайта на инициативата - http://bg4family.org - има публикувани над 20 становища и мнения на лица и организации, които дават най-пълната представа за същината и дълбочината на проблемите относно проекта за Закон за детето. Гражданската инициатива за семейството ще участва като представител на стотици родители с активно отношение към отговорностите си за децата във всички бъдещи обсъждания на този проект и други проекти и закони, които имат отношение към семейството и децата.

Кои текстове от Проекта за Закон за детето критикувате най-остро и защо?
Законът като цяло е поставен на грешна основа. Това трябва да е закон за семейството, майчинството и детето (заедно!) и в него да е записано, че семейството и родителите, а не някой друг (държавата) носят отговорност за децата, с произтичащите от това съвсем различни функции на държавата като подкрепяща, а не заместваща семейството. В проекта държавата общува с децата директно, а родителите имат задължения по отглеждането им. Според чл. 49 децата могат да оспорят на практика всяко решение на родителите си, като се обърнат към социалните служби, а децата над 14 г могат направо да съдят родителите си (чл 24). Социалните служби по този проект може да се сезират с анонимни доноси (чл 210 ал 3). Социалните работници могат, по произволни и неясни критерии, да обявят всяко родителско решение за несъответстващо на "най-добрия интерес на детето" (чл 7, 23 и 196). Това е законообразна маска за едно фактическо беззаконие на изпълнителната власт на най-ниско ниво спрямо всички родители, със смъртоносен потенциал за институцията на семейството и явна възможност за безпрецедентни по размер злоупотреби, корупция и престъпления.

Има ли части от Проекта за Закон за детето, които подкрепяте?
Всички положителни неща в този проектозакон не може да прикрият неговата фундаментална порочност. Докато не бъдат признати и гарантирани отговорностите на семейството за децата, докато държавата се изживява като майка на децата, всички други несъмнено положителни неща, които касаят закрила за децата в риск например, ще бъдат само прикритие за установяване на едно фактическо одържавяване на децата, което би обезсмислило всяка идея за тяхната закрила и защита на правата им. Ако мога да перифразирам въпроса Ви, дали подкрепяме да бъде лекуван кариеса на пациента, може да кажем "по принцип да, но не и ако пациентът е умрял".

Прочетете още:

Коментирай
0 rate up comment 0 rate down comment
колега ( преди 11 години )
Споделям мнението ,че законът за детето на МТСП е излишен.Две години лаици търсят поле за изява.Политиката е сгрешена.В Семейния кодекс са извадени текстовете ролята на държавата за подкрепа на семейството.В новият проект на ЗЗД са преписани 90% стари разпоредби и текстове от нормативни актове към други закони и 10% нови атрофиращи мисията на семейството разпоредби.В Конвенцията за детето има много ясен текст за "най-добър интерес за детето"- а именно -най- добрият интерес за детето трябва да е основна задача в решенията на държавата и обществените органи и естествено-семейството,родителите.Новият проект на закон е на МТСП е толкова полезен ,колкото ДАЗД,която се явява една телефонна централа и финансиращ НПО орган.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар